پرزيدنت بوش وتونی بلرنخست وزيربريتانيا مشکلات موجود درجنگ عراق را مورد اذعان قراردادند، اما ازجامعه بين المللی خواستند ازدولت جديد عراق حمايت کند.

رهبران آمريکا وبريتانيا درجريان کنفرانس خبری ۵۰ دقيقه ای خود درکاخ سفيد اظهارداشتند درمورد تهاجم به عراق اختلاف نظرهائی وجود داشت ودرجريان جنگ نيزاشتباهاتی روی داد. با اين حال رهبران دوکشور قول دادند که نيروهای ائتلاف و دولت جديد عراق موفق خواهند شد.

آقای بلرگفت مقامات عراقی درجريان ديداراخير وی ازعراق بارها به وی خاطرنشان ساختند که به حضورنيروهای ائتلاف نيازهست واين نيروها نبايد سريعا خاک عراق را ترک گويند.

آقای بوش گفت فرماندهان نظامی آمريکا با وزير دفاع عراق که هنوز تعيين نشده است، همکاری خواهند کرد تا نسبت به سطح نيروهای خارجی تصميمی اتخاذ کنند.

آقای بلردرپاسخ به سئوالی درارتباط با مواردی که نيروهای ائتلاف احساس تاسف می کنند، اظهار داشت نيروهای ائتلاف بايستی ميزان عزم واراده شورشيان را درمخالفت با روند دمکراتيک عراق بهتر پيش بينی می کردند.

آقای بلرافزود اکنون چالش، روياروئی با اين عزم واراده درجهت پيروزی عراق است.

پرزيدنت بوش رسوائی زندان ابوغريب را بزرگترين اشتباه آمريکا دانست.