خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای حسن زرهی، مدير نشريه شهروند (چاپ کانادا)،  انگيزه ها و عوامل تنش های جاری در ايران را مورد بررسی قرار داد. در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.