خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با پيمان پاکمهر، خبرنگار و فعال حقوق بشر مقيم تبريز، وضعيت شهر را در روز سه شنبه بدنبال ناآرامی های دوشنبه مورد بررسی قرار داد.