به تعداد متقاضيان بيمه بيکاری در آمريکا شديداً افزوده شد و به بالاترين تعداد خود از ماه اکتبر سال گذشته رسيد. 

بگزارش وزارت کار آمريکا هفته گذشته چهل و دو هزار نفر به تعداد کسانيکه برای اولين بار درخواست کمکهای مالی ناشی از بيکاری کرده اند افزوده شد و تعداد کل متقاضيان بيمه بيکاری در امريکا به سيصد و شصت و هفت هزار نفر رسيد.

ميانگين تعداد متقاضيان بيمه بيکاری در آمريکا در چهار هفته گذشته سيصد و سی سه هزار و دويست و پنجاه نفر بود که نسبت به چهار هفته قبل خود پانزده هزار و هفتصد پنجاه نفر افزايش نشان ميدهد. 

نرخ بيکاری در  حال حاضر در آمريکا چهار مميز هفت دهم در صد، در اروپا هشت مميز يک دهم درصد، و در ژاپن چهار مميز يک دهم درصد است.