پليس فلسطينی ها تلاش برای ترور رئيس امور امنيتی باريکه غزه را خنثی کرد. به مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.