يکصدو هشتادو يکمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا به انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال ۱۹۱۶ پرداخت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.

يکصدو هشتادو دومين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا به شرايط بين المللی در هنگام ورود آمريکا به جنگ جهانی اول پرداخت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.