قرار است امروز نوری المالکی نخست وزير برگزيده عراق دولت جديد خود را به پارلمان معرفی کند.

هنوز در مورد کسانی که بايد وزارتخانه های کشور و دفاع را سرپرستی کنند توافقی به دست نيامده است، با اين حال، مقامات می گويند المالکی در پی تائيد کابينه مراسم تحليف را در " ناحيه سبز " در بغداد ، که به شدت از آن حفاظت می شود، به جا خواهد آورد.

در گزارش های خبری گفته می شود المالکی ممکن است تا زمانی که گروه های سياسی در مورد مسئولان وزارتخانه ها به توافق برسند، به عنوان کفيل يک يا هردو را اداره کند.

در اين ميان، سرنوشت يک ديپلمات ربوده شده امارات متحده عربی همچنان نامعلوم است. گزارش های رسانه ها حاکی بود که او آزاد شده است، اما خانواده وی روز جمعه گفتند آنها نمی توانند اين موضوع را تائيد کنند.

در اين ميان، در جديد ترين خشونت در عراق، مقامات پليس در بغداد گفتند اجساد سوراخ سوراخ شده دو عراقی را که ظاهرا به وسيله شورشيان ربوده شده بودند پيدا کرده اند.

در حمله ای جداگانه ، مردان مسلح در تيراندازی به يک مينی بوس در پايتخت، حد اقل ۱۰ نفر را مجروح کردند.