اين قسمت از برنامه علمی راديو صدای امريکا به گزارشی در مورد پايانِ کشيدن نقشه ژنتيکی انسان اختصاص دارد که توجه شما را به شنيدن آن جلب می کنيم.