دولت سودان هنوز حرکتی در مورد پذيرش تيم ارزيابی سازمان ملل متحد از منطقه جنگ زده دارفور نشان نداده است. دبيرکل سازمان ملل متحد دو مقام بلند پايه اين سازمان را برای گفتگو در اين زمينه به خارطوم اعزام می دارد. نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا در اين زمينه گزارشی دارد.