با توجه به گفته های آقای احمدی نژاد در مورد مشوق های اروپايی ها به ايران و نامه آقای احمدی نژاد به پرزيدنت جورج بوش به گفتگوی بهروز عباسی با دکتر پتريک کلاسون از انستيتوی واشنگتن برای سياست های خاور نزديک و خاور ميانه توجه کنيد که يک NGO سياسی در شهر واشنگتن است.