وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا برای تبادل نظر در باره مجموعه ای از مشوّق ها که ايران در ازای آنها بايد غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، و نيز مجازات هائی که در صورت امتناع در نظر دارند پيگيری کنند، روز دوشنبه در بروکسل جلسه خواهند داشت.

 آمريکا و اتحاديه اروپا گگفته اند اگر تهران مشوّق ها را رد کند،شورای امنيت را برای تصويب قطعنامه ای زير فشار خواهند گذاشت که می تواند با تهديد تحريم های تنبيهی همراه باشد. روسيه و چين تهديد به وتوی چنين قطعنامه ای کرده اند.

 پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار است همراه با آلمان روز نوزدهم مه برای تصميم گيری در باره مجموعه مشوّق ها در لندن جلسه ای تشکيل دهند.