رهبر يک جناح شورشی در منطقه دارفور در سودان می گويد او تا به برخی از درخواست ها توجه نشود، قرار داد صلح با دولت خرطوم را امضا نخواهد کرد.

" وحيد النور" رهبر جناح ارتش آزاديبخش سودان روز جمعه گفت او می خواهد رئوس تعهدات دولت در يک سند تکميلی بروشنی مشخص شود.

مسائلی که وحيد النور می خواهد به آنها پرداخته شود، دقيقا روشن نيست.

هفته پيش، دولت سودان و يک جناح رقيب ارتش آزاديبخش به رهبری " ميّنی ميّنواوي" طرح صلح را در ابوجا، پايتخت نيجريه امضا کردند.

در تحولی جداگانه، دولت نروژ روز جمعه گفت آماده است برای کمک به کوشش های صلحبانان سازمان ملل متحد، بالغ بر ۲۰۰ سرباز به دارفور بفرستد.