شبه نظاميان اسلامی که برای دردست گرفتن کنترل موگاديشو، شهرعمده سومالی، می جنگند، پس از يک جنگ سه روزه که دست کم ۶۰ نفر را به کشتن داد، به طوريک جانبه اعلام آتش بس کردند.

رئيس دادگاه های اسلامی موگاديشو می گويد جنگجويان اسلامی درپاسخ به درخواست های عامه مردم، روسای قبايل وفعالان، روزسه شنبه تصميم گرفتند آتش بس اعلام کنند.

با اين حال هنوز روشن نيست يک گروه شبه نظامی ديگر موسوم به اتحاديه غيرمذهبی جنگ سالاران نيز که درجنگ مشارکت داشته است، آيا پيشنهاد آتش بس را می پذيرد يا نه.

سخنگوی اين گروه اظهارداشت اسلامگرايان فقط به علت پايان يافتن مهمات خود خواستارتوقف جنگ شده اند.

اتحاديه غيرمذهبی، شبه نظاميان اسلامی را به داشتن رابطه با القاعده متهم کرده است. جنگجويان اسلامی نيزمی گويند اين اتحاديه سکولار، آلت دست آمريکا است. وزارت امورخارجه آمريکا گفته است ازهدف اتحاديه درمورد ريشه کن ساختن تروريست ها حمايت می کند، اما حاضربه اظهارنظرپيرامون هرگونه رابطه آمريکا با اتحاديه نشده است.