خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای دکتر محمد تاج دولتی، پراکندگی بزرگان و شخصيت های برجسته ايرانی در اقصی نقاط جهان و بزرگداشت تعداد زيادی از ايشان  را مورد بررسی قرار داد.

در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.