خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای امير حسين موحدی، دبير روابط عمومی جبهه اتحاد ملی و سخنگوی درون مرزی کميته بحران زندانيان سياسی در ايران، ايجاد يک تشکل سياسی تازه بنام »جنبش سبز ملت ايران» را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.