خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای دکتر محمد علی دادخواه، وکيل دادگستری در ايران، قانونمداری و قانون گرايی در رژيم جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد.

در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند