نتايج بدست آمده از پژوهش "انجمن ملی اقتصاد شرکت ها" ميگويد بانک مرکزی آمريکا در نشست بعدی خود که قرار است روز چهارشنبه همين هفته برگزار شود نرخ بهره های بين بانکی کوتاه مدت فدرال آمريکا را يکبار ديگر افزايش خواهد دهد و آنرا از چهار مميز هفتاد و پنج درصد به پنج درصد افزايش ميدهد. 

بانک مرکزی آمريکا برای جلوگيری از افزايش شديد تورم، از ماه ژوئن سال دو هزار و چهار تا بحال پانزده بار متوالی نرخ بهرهای بين بانکی کوتاه مدت فدرال آمريکا را افزايش داده است.

نتايج پژوهش "انجمن ملی اقتصاد شرکت ها"  بر اساس نظرخواهی از  پنجاه نفر از کارشناسان برجسته اقتصادی بدست آمده است که روز دوشنبه منتشر شد.