چین به یک گزارش آمریکا که از سیاست های آن کشور در آزادی مذهبی انتقاد می کند تاخته است و می گويد چنین انتقادی می تواند به مناسبات واشنگتن و پکن آسیب برساند.

 کمیسیون آمریکائی آزادی بین المللی مذهبی در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد گفت چین به نقض گسترده و جدی آزادی مذهب ادامه می دهد ، و رهبران و کارورزان مذهبی را منظما به زندان می اندازد و آزار می دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز شنبه در بیانیه ای کمیسیون آمریکائی را به مداخله در امور داخلی آن کشور زیر پوشش آزادی مذهب متهم ساخت . او چنین انتقادی را با روند توسعه مناسبات دو کشور مغایر دانست و گفت چین بر اساس قانون از آزادی مذهبی شهر وندان خود حفاظت می کند و آنها از آزادی کامل مذهب برخوردار هستند.