ارتش آمريکا می گويد به بازداشت ابومصعب الزرقاوی رهبر القاعده درعراق نزديکترشده است.

سخنگوی ارتش آمريکا دربغداد اين نظر را روزپنجشنبه وبه دنبال کشف چند سند و نسخه ويرايش نشده ای از يک نوار ويديوئی زرقاوی ابراز داشت که هفته گذشته ازتلويزيون های بين المللی پخش شد.

ژنرال ريک لينچ، ژنرال آمريکائی، هنگام نمايش نوار ويديوی ويرايش نشده که اين تروريست فراری را در يک اونيفورم سياه وکفش ورزشی ساخت آمريکا نشان می داد، زرقاوی را مورد تمسخر قرارداد.

نوارويديو همچنين زرقاوی را درحالی که تلاش می کرد تا يک سلاح اتوماتيک را شليک کند، نشان می داد.

ژنرال لينچ گفت نيروهای آمريکا نوار ويديو را درجريان سلسله حملاتی در ماه آوريل گذشته درجنوب بغداد درنزديکی منطقه يوسفيه کشف کردند.

ژنرال لينچ منطقه را به عنوان يک پايگاه طراحی برای حملات انتحاری شورشيان توصيف کرد. در رويدادی ديگر، پليس عراق اعلام کرد دريک بمب گذاری انتحاری دربرابر ساختمان دادگاه بغداد، دست کم ۹ نفرجان خود را ازدست دادند و ۴۰ نفر مجروح شدند.