چاد علی رغم نگرانی های مربوط به حمله شورشيان، انتخابات رياست جمهوری اين کشور را بدون هيچ گونه گزارشی از وقوع خشونت، برگزار کرد.

درحالی که به نظرمی رسيد انتخابات روزچهارشنبه به آرامی برگزارمی شود، گزارش های رسيده از چاد حکايت از آن داشت که مردم استقبال چندانی از انتخابات نکرده اند و ظاهرا بسياری ازمردم خواست اپوزيسيون چاد را درمورد تحريم انتخابات رعايت کرده اند.

خبرنگارصدای آمريکا اظهارداشت خيابان های نجامينا پايتخت چاد به ميزان زيادی خالی بود و بسياری ازحوزه های رای گيری نيز در بيشتر ساعت های روزهمچنان خالی بود.

انتخابات تنها سه هفته پس ازحمله ای به پايتخت به رهبری شورشيان برگزارگرديد. شورشيان درحمله خود موفق نشدند دولت ادريس دبی رئيس جمهوری چاد را سرنگون کنند، اما تهديد کردند که روز برگزاری انتخابات، دست به حملات بيشتری خواهند زد.

محافل بين المللی، از جمله اتحاديه اروپا و اتحاديه آفريقا ازآقای دبی خواسته بودند برگزاری انتخابات را به تعويق اندازد و باب گفتگو را با اپوزيسيون و شورشيان بگشايد.