خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای امير حسين گنج بخش، پژوهشگر و تحليل گر سياسی و استاد دانشگاه، رويدادهای جديد مربوط به ايران و بويژه دستگيری اخير دکتر رامين جهانبگلو  را مورد بررسی قرار داد. در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.