آمريکا وبريتانيا به دولت سودان وشورشيان دارفورفشارمی آورند که برای پايان دادن به جنگ سه ساله منطقه دارفور، طرح قرارداد صلح را بپذيرند.

رابرت زوليک قائم مقام وزيرامورخارجه آمريکا و هيلاری بن وزيرعمران بين المللی بريتانيا روز سه شنبه درابوجا درنيجريه با طرفين متخاصم ديدار وگفتگو کردند.

آقای زوليک می گويد صرفنظرازانقضای مهلت روز سه شنبه برای دستيابی به قرارداد صلح، گفتگوها امروز نيزادامه خواهد يافت.

ميانجيگران وابسته اتحاديه آفريقا بارديگرمهلت دستيابی به قرارداد را تمديد کردند.

سخنگوی کاخ سفيد اظهارداشت پرزيدنت بوش روزدوشنبه دريک تماس تلفنی با عمرالبشير رئيس جمهوری سودان، ازوی خواست که دولت سودان کوشش های خود را درجهت دستيابی به قراردادی با شورشيان دوبرابرکند.

شورشيان خواستارتقسيم قدرت با دولت سودان به ميزان بيشتری، تقسيم درآمد وتضمين های امنيتی دراتحاديه آفريقا هستند که برای قرارداد دست به ميانجيگری زده است. دولت سودان موافقت کرده است که طرح صلح کنونی را امضا کند.