خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای عليرضا حيدری دبير کانون عالی شورای اسلامی کار از تهران تظاهرات اول ماه مه در سراسر کشور و همچنين مسايل و مشکلات کارگری در ايران را مورد بررسی قرار داد.

در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.