آقای امير حسين موحدی، سخنگوی درون مرزی کميته بحران زندانيان سياسی در ايران در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا وضعيت زندانيان سياسی در ايران تحت حکومت اسلامی و بويژه موارد زندانيان محکوم به اعدام را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.