زمين لرزه شديدی نواحی شمال شيلی را بشدت تکان داده است ولی هنوز گزارشی از تعداد تلفات احتمالی و ميزان خسارات نرسيده است.

بگزارش مرکز تحقيقات زمين شناسی آمريکا، شدت زمين لرزه  ۴/۶  ريشتر ثبت شده است. مرکز ثقل زلزله در ۶۵ کيلومتری شمال غربی شهرک «کاپياپو» قرار داشته است. وقوع دو پس لرزه نيز بدنبال وقوع زلزله گزارش شده است.