اولادی موسی وزيرکشور مالاوی روزدوشنبه درکنفرانس آنفلوآنزای مرغی که با شرکت ۱۹کشوردرمالاوی تشکيل شده است، گفت فقدان معلومات مقامات بهداشتی، به همان اندازه فقدان منابع خطرناک است.

يک مقام سازمان کشاورزِی وخواربار وابسته به سازمان ملل متحد اظهارداشت درحال حاضر بيشترکشورهای آفريقائی فارغ از آنفلوآنزای مرغی هستند، اما اين کشورها بايد زيرنظرگيری و مراقبت های خود را افزايش دهند. به گفته اين مقام، فقر وکمبود خدمات پزشکی ودامپزشکی، آفريقا را دربرابراين بيماری آسيب پذير می سازد.

ويروس مرگبار   H5N1   آنفلوآنزای مرغی تاکنون درپرندگان پنج کشورآفريقائی بورکينافاسو، کامرون، مصر، نيجر و نيجريه کشف شده است.

درهمين حال پاکستان روزدوشنبه اعلام داشت به دنبال کشف آنفلوآنزای مرغی درچند مرغداری درنزديکی اسلام آباد، بيش از ۴۰ هزار مرغ و جوجه را معدوم کرده است.

آنفلوآنزای مرغی ازسال ۲۰۰۳ تاکنون ۱۱۳ نفر را درسراسرجهان ازپای درآورده است که بيشترآن مربوط به کشورهای آسيائی بوده است.