از نپال خبر می رسد که دیپلمات ها سعی دارند بین گیانندرا شاه و اتحادیه سیاسی هفت حزبی، که رهبری سه هفته اعتراضات سراسری را در دست دارد، میانجیگری کنند.

پادشاه پیشنهاد کرده است با تشکیل یک دولت موقت و دادن اجازه تعیین نخست وزیر به اتحادیه، قدرت را به مردم باز گرداند. اما رهبران اتحادیه و تظاهر کنندگان می خواهند یک مجلس موسسان برگزیده، برای محدود ساختن قدرت پادشاه و تبدیل او به یک رئیس تشریفاتی کشور، قانون اساسی را بازنویسی کند.

در این میان، کاتماندو روز دوشنبه برای پنجمین روز پیاپی تحت مقررات منع رفت و آمد قرار داشت. به ماموران پلیس دستور داده شده است به سوی متخلفین تیراندازی کنند.