مقامات ژاپن و کره جنوبی برای کاهش تنشهای ناشی از اختلاف بر سر سلسله جزاير به هم پيوسته در دريای ژاپن ، که مورد اختلاف دو دولت است به توافق رسيدند. 

مذاکرات تا نيمه های جمعه شب ادامه داشت ؛ و وزير امور خارجه کره جنوبي، در پايان دو روز مذاکره روز شنبه به خبر نگاران گفت ژاپن از اجرای برنامه های نقشه برداری در جزاير مورد اختلاف انصراف حاصل کرده است؛ و در عوض، کره جنوبی نيز طرح دادن نامهای کره ای به بخشهای نزديک به اين جزاير دراوقيانوس را به تعويق خواهد انداخت.

طرفين توافق کردند که ماه ديگر ملاقات و پيرامون يک توافق دراز مدت در مورد جزاير طرحريزی کنند.

در هفته جاری تنش بين دو کشور بالا گرفت.

ژاپن کشتيهای خود را برای انجام نقشه برداری به جزاير گسيل داشت؛ و کره جنوبی نيز بيست قايق حامل گارد ساحلی را به آن منطقه اعزام داشت،و اعلام کرد "درگيری نيروها" غير محتمل نخواهد بود.