به دنبال افزايش بی سابقه قيمت های نفت وبنزين در روزجمعه، پرزيدنت بوش درسخنان امروزخود گزينه های ديگری را برای سوخت مورد ترغيب قرارداده است.

پرزيدنت بوش امروزسرگرم ديداراز يک واحد سلول سوخت درغرب ساکرمنتو مرکزايالت کاليفرنيا است.

پژوهشگران دراين واحد دست اندرکار توليد سوخت هيدروژن برای اتومبيل هستند.

پرزيدنت بوش درنطق هفتگی امروزخود گفت اين تکنولوژی می تواند به آمريکائيان کمک کند ازاتومبيل هائی که به گفته آقای بوش بنزين را می بلعند، دست بردارند.

سناتور بيل نلسون درنطق امروزخود به نيابت ازسوی دمکرات ها گفت يک بحران نفتی درپيش است، اعم ازآن که براثريک حمله تروريستی درخليج فارس باشد و يا تنش های آمريکا با ونزوئلا و يا آسيب های وارده به پالايشگاه های آمريکا براثرتوفان های دريائی.

درميان نگرانی های مربوط به احتمال مختل شدن صادرات نفت در زمانی که ذخاير بنزين آمريکا روبه کاهش می رود، قيمت های نفت خام روزجمعه ازبشکه ای ۷۵ دلار فراتر رفت.