با توجه به الويت های گفتگوهای رئيس جمهوری چين با پرزيدنت بوش، آقای مهندس محسن سازگارا فعال سياسی ايرانی که اکنون در دانشگاه يل امريکا پژوهش و تحصيل می کند در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی سياست های امريکا، چين و روسيه در قبال برنامه ها و سياست های رژيم ايران را مورد بررسی قرار می دهد.