شرکت جنرال موتور، بزرگترين کارخانه اتومبيل سازی در جهان،  در سه ماهه اول سال جاری سيصد و بيست و سه ميليون دلار ضرر نشان ميدهد. 

اين ششمين بار متوالی است که شرکت اتومبيل سازی جنرال موتور متحمل زيان شده است.

با افزايش فروش اتومبيل های "تويوتا" و "هاندا" در بازار  آمريکا فروش اتومبيل های جنرال موتور در سال گذشته بيست و شش مميز چهار دهم در صد کاهش يافت که از سال هزار و نهصد و بيست و پنج تا بحال بيسابقه بوده است.

شرکت اتومبيل سازی جنرال موتور برای بالا بردن ميزان اعتبار مالی شرکت پنجاه و يک در صد از بخش مالی خود را فروخته است و در نظر دارد 9 کارخانه خود را در آمريکای شمالی به بندد، سی هزار نفر از کارگران خود را اخراج کند، و از هزينه های بيمه های بهداشتی خود بکاهد.