پرزيدنت بوش می گويد مايل است ببيند که مسئولان ترور رفيق حريری نخست وزيرپيشين لبنان به دست عدالت سپرده شده اند.

پرزيدنت بوش اين نظر را روزسه شنبه درکاخ سفيد درپايان گفتگوهای خودبا فؤاد سينيوره نخست وزير لبنان ابرازداشت.

پرزيدنت بوش بارديگرحمايت خود را ازيک لبنان مستقل وبرخوردار ازحاکميت ملی مورد تاکيد قرارداد.

آقای سينيوره ازپرزيدنت بوش به خاطرحمايت از تحقيقات جاری نسبت به ترور حريری سپاسگزاری کرد.

نخست وزيرلبنان افزود کوشش می کند با سوريه روابط حسنه داشته باشد.

سوريه به دنبال ترور حريری، نيروهای خود را تحت فشارهای بين المللی ازلبنان خارج ساخت. تحقيقات اوليه نشان می دهد که سوريه درترور نخست وزيرپيشين لبنان دست داشته است، اما سوريه اين اتهام را تکذيب می کند.