خبرنگاران  بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با با آقای صفا حائری، روزنامه نگار مقيم پاريس، نشست نمايندگان اعضای دايمی شورای امنيت در مسکو برای رسيدگی به فعاليت های هسته ای ايران  را مورد بررسی قرار دادند.

در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.