در کشمیر هند، در سوء قصد نافرجام ستیزه گران مظنون مسلمان، یک سیاستمدار ارشد مجروح شد. به گفته مقامات، حمله روز دوشنبه به " علی محمد نائیک" رهبر حزب اوپوزیسیون کنفرانس ملی در شهرک " ترال" در جنوب سرینگر روی داد.

دو نفر از محافظان او از پای در آمد و دو گارد پلیس مجروح شدند. پلیس گفت، مظنونین به گروه ستیزه گر منحله " سپاه محمد" ارتباط دارند.