در بعغوبه در شمال عراقٍ، خشونت های فرقه ای جان چهار تن را در نزديکی دو مسجد اهل تسنن گرفته است.

به گفته پليس، در انفجارهائی که در پی برگزاری نماز جمعه روی داد، ۵ نفر نيز مجروح شدند. در اين ميان، رهبران سه حزب سياسی اصلی برای تشکيل جلسه پارلمان در روز دوشنبه آماده می شوند.

پيشتر، عندنان پاچه چی کفيل پارلمان، هدف از تشکيل جلسه را کوشش برای شکستن بن بست ناشی از اين موضوع که چه کسی نخست وزير آينده خواهد بود، توصيف کرد.

يک سخنگوی شيعه گفت اعضای اتحاد شيعه پيش از تشکيل جلسه برای بحث در باره کسانی که بايد پستهای مهم دولت، از جمله نخست وزيری را پر کنند، با يکديگر ملاقات خواهند کرد.