گزارش های پليس و وسائل ارتباط جمعی از هند حاکی از کشته شدن دست کم يک نفر و " hspace=2 src="/persian/images/ap_india_raj_kumar_crowd_12apr06_eng_195.jpg" width=183 align=left vspace=2 border=0>مجروح شدن چندين نفر ديگر در آشوب هائی است که در مراسم خاکسپاری راج کومار ستاره فقيد سينمای هند رخ داد.

 بنا به گزارشها، دوستداران اين هنرپيشه سرشناس، پس از آنکه نتوانستند برای ادای آخرين احترام به او وارد استاديومی شوند که جسدش را بهمين منظور در آنجا گذاشته بودند، سر به شورش برداشتند و ضمن به آتش کشيدن اتوموبيل ها و پرتاب سنگ،با پليس زدوخورد کردند.

 پليس برای متفرق کردن آنان به شليک گاز اشک آور و وارد آوردن ضربات باتون متوسل شد.

 راج کومار روز چهارشنبه در هفتاد و هفت سالگی درگذشت.

راج کومار طی پنج دهه فعاليت های سينمائی خود در بيش از دويست فيلم بازی کرد.