در بريتانيا قانون جديدی به اجرا گذاشته شده است که تشويق به تروريسم و تحسين آن را غيرقانونی ميکند.

اين قانون همچنين توزيع اقلام تروريستی، و تعليم و تدارکات برای عمليات تروريستی را منع و غير قانونی می شناسد.

 جنجالی ترين بخش قانون که اواخر سال جاری به اجرا گذاشته ميشود به مقامات اجازه ميدهد افراد مورد ظنّ در تروريسم را برای بيست و هشت روز بدون طرح اتهام در بازداشت نگاه دارند.

 تونی بلر نخست وزير بريتانيا ميگويد قانون جديد برای نشان دادن عزم دولت به مقابله با تروريسم ضروری است ، اما منتقدين آن را بيش از حد مبهم ميدانند .

پيشنهاد وضع اين قانون پس از بمب گذاريهای تروريستی ژوئيه سال گذشته در شبکه حمل و نقل عمومی لندن، که به کشته شدن پنجاه و دو مسافر و چهار بمبگذار انتحاری منجرشد، ارائه داده شد.

 در همين حال پليس در اسکاتلند از بازداشت مظنونی بيست ساله به اتهام نقض قانون قبلی ضد تروريسم خبر داده است .