مهمان امشب، آقای شمس الواعظين، روزنامه نگار سرشناس و سخنگوی انجمن برای آزادی مطبوعات در ايران.