خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با دکتر بهمن آقائی، کارشناش حقوق بين الملل و اترژی و ديپلمات سابق، سفر محمد البرادعی به تهران و دورنمای روابط ايران و امريکا را مورد بررسی قرار می گيرد.

در بخش دوم اين برنامه خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا  گفتگويی دارد با آقای دکتر محمد برقعی، پژوهشگر و فعال اجتماعی – سياسی .  در اين بخش از برنامه ريشه فرهنگ ترس مورد بحث قرار می گيرد.

در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.