سفير آمريکا در عراق می گويد عقب نشينی کامل نيروهای آمريکا از عراق تا پيش از پايان سال جاری، امری غير واقعی به نظر ميرسد.

اين اظهارات در واکنش به درخواستهای يک سناتور برجسته آمريکائی ابراز می شود که پيشنهاد می کند نيروهای آمريکائی در صورت عدم موفقيت عرافيها در تشکيل يک دولت جديد تا ۱۵ ماه می از عراق عقب نشينی کنند.