در بررسی وضعيت زندانيان سياسی در ايران، آقای امير حسين موحدی، سخنگوی کميته بحران زندانيان سياسی در ايران، در گفتگوئی که رامش با وی انجام داده است، به مرور تحولات مربوط به اين زندانيان می پردازد.