صحبت رامش و مهرناز از صدای آمريکا با امير عباس فخر آور ، دبير اجرايی جنبش دانشجويی ايران و دبير سياسی کميته بحران زندانيان سياسی در ايران، پيرامون وضعيت زندانيان و شرايط حاکم در زندان.