دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، اظهارات گاه ضد و نقيض مقامات دولت حماس در رابطه با اسرائيل را مورد بررسی قرار می دهد.