پيام امروز ما درخواست شنونده ای از آيت الله خامنه ای و سپاه پاسداران پيرامون موش در تهران است.