بررسی وضعيت کردهای ايران در سال ۱۳۸۴ از ديد يک گروه کرد، موضوع صحبت رامش با خسرو کرد پور، روزنامه نگار مستقل در کردستان ايران است.