به مشروح گزارش خبرنگار علمی بخش فارسی صدای آمريکا درباره امکان حل بحران انرژی توسط موريانه توجه فرمائيد.