از ميزان رشد هزينه مصرف کنندگان کاسته شد و به پائين ترين  ميزان رشد خود از ماه اوت سال دوهزار پنج تا بحال رسيد. بگزارش روز جمعه هفته گذشته وزارت بازرگانی آمريکا هزينه مصرف کنندگان در ماه فوريه يک دهم در صد افزايش يافت  که نسبت به ماه گذشته خود هفت دهم در صد کاهش نشان ميدهد.