زلزله خانمان بر انداز و تاسف بار غرب ايران، مرگ و مجروح شدن بسياری از ايرانيان را به همراه داشت.

آقای وحيد خراسانی، خبر نگار بخش فارسی صدای آمريکا گزارش می کند.