در اين بحث پنجشنبه شب ، بهروز عباسی  گفتگويی دارد با کشيش ايرج.

در اين برنامه حکم اعدام يک دادگاه در افغانستان عليه عبدالرحمان مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.

بخش دوم اين بحث با حضور آقای علی کشتگر، نويسنده و فعال سياسی انجام می شود. 

در اين بخش از برنامه بيانيه شب گذشته شورای امنيت در مورد پرونده اتمی ايران مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.