بر اساس گزارش های منتشر شده، حکام نظامی برمه دست به حملات تهاجمی عليه جدائی طلبان شورشی زدند، و با يورش به روستاها هزاران نفر را مجبور به فرار کردند.

نيروهای نظامی دست راستی موسوم به "رِنجرهای آزاد برمه" که در داخل کشور فقرزده برمه دست به عمليات نظامی ميزنند ميگويند صدها نفر از نيروهای نظامی دولت در هفته های اخير حداقل به شش دهکده و شهرک های محل سکونت قوم "کرن Karen " حمله کرده اند.

گروهای دست راستی گفتند نيروهای نظامی برمه بمنظور در هم شکستن ۵۰ سال شورش در اين کشور، در روستاها حکومت ترور و وحشت آفريدند و بسياری از خانه های روستائيان را منهدم کردند.

"کرن" يکی از گروهای قومی عمده برمه است که برای استقلال و جدائی خود از برمه ۵۰ سال جنگيده است.

شورشيان قوم "کرن" که در شرق برمه زندگی ميکنند، در سال ۲۰۰۳ شروع به مذاکرات صلح با دولت حاکم کردند که منجر به آتش بس موقت شد ولی جنگ های پراکنده در برمه همچنان ادامه دارد.